+

Adatvédelmi tájékoztató

Bevezetés

Adatkezelő: Csehné Csiszér Réka Katalin e.v.

Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Aradi utca 21/A

Nyilvántartási szám: 555524014

Adószám: 56830219-1-33

Mobiltelefonszám: +36 30 253 8174

Adatkezelőként magunkra nézve kötelezőnek ismerjük el jelen adatvédelmi tájékoztató tartalmát, és kötelezettséget vállalunk arra, hogy tevékenységünkkel kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Elkötelezettek vagyunk a személyes adatok védelmében, kiemelten fontosnak tartjuk ügyfeleink információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását, ügyfeleink személyes adatait bizalmasan kezeljük, és megteszünk minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az adatkezelés elvei

Adatkezelési elveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (GDPR)

- 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)

- 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)

- 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.)

- 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)

Adatkezelésünk során az alábbi alapelveket követjük:

a) a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezeljük.

b) a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.

c) az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.

d) minden észszerű intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.

e) a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.

f) megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató a www.lipovitaminok.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) keresztül történő megrendelések teljesítése, kellékszavatossági és egyéb panaszok kezelése, kapcsolattartás, esetleges jogvita esetére a létrejött szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása és az adatkezelőre kötelezettséget megállapító jogszabályi rendelkezések betartása érdekében történnek, így az érintett önkéntes hozzájárulásán, valamint az adatkezelő szerződéses valamint jogszabályi kötelezettségein alapulnak.

Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatok helyességéért, pontosságáért és időszerűségéért – tekintettel arra, hogy azokat nem az Adatkezelő adja meg – elsődlegesen az érintett, illetve egyéb adatközlő személyek felelősek. Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat, azok valódiságát nem ellenőrzi.

Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan, jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban leírtak szerinti célból és módon kezeli, azokat más részére kizárólag a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott okból adja át további adatkezelés céljából.

Adatkezelés a Weboldalon

A WEBOLDAL MEGTEKINTÉSÉVEL KAPCSOLATOS TECHNIKAI ADATKEZELÉS

A Weboldalra érkező Felhasználó azonosítására nem alkalmas, egyes technikai jellegű adatai automatikusan naplózásra kerülnek az Adatkezelő által üzemeltett szerveren. Ilyen technikai jellegű adatok az Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybevétele során generálódnak és melyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít.

Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – jogszabály által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.

Adatkezelés célja: a honlap technikai üzemeltetésének biztosítása, statisztikai elemzés készítése.

REGISZTRÁCIÓ A WEBOLDALON

A Weboldalra látogatóknak lehetősége van regisztrálni, amelynek során azonban nem kötelező, hogy a természetes személy felhasználónévként a saját nevét adja meg. A regisztrációt követően lehetőség nyílik a Megrendelőnek adatai elmentésére, amely a Weboldalon keresztül történő rendelés megkönnyítésére szolgál, hiszen az előre elmentett szállítási és számlázási adatok megadása nem lesz szükséges minden egyes vásárlás során. A Weboldalon keresztül történő vásárlásnak azonban nem feltétele a Weboldalon történő regisztráció, ez kizárólag a Megrendelők kényelmét szolgáló funkció.

Adatkezelés célja: a Megrendelő által több rendelés leadásának megkönnyítésére szolgál, mert a szállítási név, cím, számlázási adatok elmenthetők

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont]

Érintettek köre: azon személyek, akik a Weboldalon regisztrálnak

Kezelt adatok köre: felhasználónév, e-mail cím, telefonszám, szállítási adatok (név, címadatok [irányítószám, település, közterület neve, szám]), továbbá a számlázási adatok, amennyiben azok a szállítási adatoktól eltérők (név, címadatok [irányítószám, település, közterület neve, szám])

Adatkezelés időtartama: a regisztráció időpontjától az érintetti hozzájárulás visszavonásáig, a felhasználói fiók törléséig

MEGRENDELÉSEK A WEBOLDALON KERESZTÜL

A Weboldalon történő vásárlásnak nem feltétele a regisztráció, azonban a megrendelés során a Megrendelő köteles megadni azon (személyes) adatait, amelyek az Adatkezelő szerződéses és/vagy jogszabályi kötelezettségeinek teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges. Adatkezelési tevékenységünk elsődlegesen az Adatkezelő és az érintett között létrejövő szerződés teljesítése, valamint kapcsolattartás céljából történik.

Adatkezelés célja: a Megrendelő megrendelésének, és az annak folytán létrejött szerződésnek a teljesítése, kapcsolattartás a teljesítés érdekében

Adatkezelés jogalapja: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges [GDPR 6. cikk b) pont], valamint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk c) pont]

Érintettek köre: azon természetes személyek, akik termék vásárlása iránti megrendelést rögzítenek a Weboldalon

Kezelt adatok köre: szállítási adatok (név, címadatok [irányítószám, település, közterület neve, szám]), továbbá a számlázási adatok, amennyiben azok a szállítási adatoktól eltérők (név, címadatok [irányítószám, település, közterület neve, szám]), kapcsolattartói adatok: név, e-mail cím, telefonszám

Adatkezelés időtartama: a megrendelés rögzítésének időpontjától számított 8 év (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-ának megfelelően)

MEGRENDELŐ SZÁMLÁZÁSI ADATAI

Csehné Csiszér Rlka Katalin e.v. által forgalmazott termékek megrendelése során, amennyiben a számlázási adatok nem egyeznek meg a Megrendelő adataival, és a számlázási adatok között személyes adat is feltüntetésre kerül, úgy az Adatkezelés a „Számlázási cím” személyes adatait az alábbiak szerint kezeli.

Adatkezelés célja: a Megrendelő megrendelésének, és az annak folytán létrejött szerződésnek megfelelő számviteli elszámolása, számviteli kötelezettségek teljesítése

Adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk c) pont]

Érintettek köre: a Megrendelők által megadott „Számlázási cím” szerinti személyek, amennyiben nem azonosak a Megrendelő személyével és megadott adataik személyes adatnak minősülnek.

Kezelt adatok köre: számlázási név és címadatok (irányítószám, település, közterület neve, házszám), adószám.

Adatkezelés ideje: a megrendelés rögzítésének időpontjától számított 8 év (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-ának megfelelően).

ADATKEZELÉS ESETI BANKI UTALÁS ESETÉN

A Megrendelő számára nyitva áll a lehetőség, hogy a megrendelt termék árát a szállítási költséggel együtt a Csehné Csiszér Réka Katalin e.v. bankszámlájára történő eseti utalással fizesse meg. Ebben az esetben a Megrendelő megrendelését visszaigazoló e-mailben szereplő bankszámlaszámra, meghatározott közleménnyel történik a banki utalás teljesítése.

Adatkezelés célja: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges [GDPR 6. cikk b) pont], valamint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk c) pont]

Érintettek köre: azon Megrendelők, akik a megrendelt termék(ek) árát és/vagy azok szállítási költségét eseti banki átutalás útján fizetik meg az Adatkezelőnek

Kezelt adatok köre: terhelt bankszámla tulajdonosának neve, terhelt bankszámla száma, a terhelt bankszámlát vezető számlavezető bank megnevezése, valamint a közleményben esetlegesen szereplő, érintett által megadott személyes adat(ok).

Adatkezelés ideje: az érintett által banki átutalás útján megfizetett összeg banki jóváírásának napjától számított 8 év (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-ának megfelelően).

Adatkezelés kapcsolatfelvétel esetén

Amennyiben valamely Megrendelő vagy Felhasználó (a Weboldal látogatója) közvetlenül az Adatkezelőtől információt, tájékoztatást kér, illetve panaszt kíván bejelenteni, és ennek érdekében kapcsolatfelvételt kezdeményez az Adatkezelőnek a Weboldalon keresztül küldött üzenettel, vagy egyéb módon (telefonos vagy postai úton), Csehné Csiszér Réka Katalin e.v. az érintett érdeklődésével, tájékoztatáskérésével, panaszával kapcsolatban az alábbiak szerint kezeli személyes adatait.

Adatkezelés célja: a Megrendelők, illetve Felhasználók pontos tájékoztatása, naprakész információkkal történő ellátása, a Megrendelő esetleges panaszának megfelelő kivizsgálása és az annak eredményéről történő értesítése.

Adatkezelés jogalapja: panasznak nem minősülő tájékoztatáskérés esetén: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont]; megrendelői panasz esetén: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges [GDPR 6. cikk b) pont]

Érintettek köre: az érdeklődő, tájékoztatást kérő természetes személy, illetve a panasszal élő természetes személy Megrendelő

Kezelt adatok köre: teljes név, továbbá a megkeresés módjától és a rendelkezésre bocsátott adatoktól függően e-mail cím, telefonszám, levelezési cím

Adatkezelés ideje: az adatkezelés céljának megszűnéséig, de legfeljebb 1 évig.

Adatfeldolgozók

Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetéséjhez adatfeldolgozókat veszünk igénybe. Kizárólag olyan adatfeldolgozókat veszünk igénybe, akik vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés jogszabályi követelményeinek való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

Az adatok kezelése során – ügyfeleink színvonalas kiszolgálása érdekében – az alábbi adatfeldolgozókat vesszük igénybe:

 

TÁRHELYSZOLGÁLTATÓ

Tárhelypark kft.

1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22

 

WEBÁRUHÁZ SZOLGÁLTATÓ

Paller Endre e.v.

Székhely: 1092 Budapest, Rádai u. 60.

Személyes adatok tárolása

Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

c) változatlansága igazolható (adatintegritás);

d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Adatkezelő a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

Adatkezelő a technika mindenkori fejlettségéhez igazodóan olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Szeméjes adatok kezelésével kapcsolatok jogok

Tájékoztatáshoz való jog

Valamennyi érintett tájékoztatást kérhet kezelt adataival kapcsolatosan. Adatkezelő az érintett erre irányuló kérelme esetén, személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása és beazonosítását követően, soron kívül, de legkésőbb 30 napon belül tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújt tájékoztatást.

Hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, miszerint személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben ilyen adatkezelés folyamatban van az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat Adatkezelő közölte, vagy a jövőben közli, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama. Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.

Helyesbítéshez való jog

Az érintett joga és kötelezettsége az esetlegesen hibásan bejegyzett adatok, vagy megváltozott adatok helyesbítését kérni. A személyazonosság hitelt érdemlő igazolása és az érintett személyének beazonosítását követően, a kérelemben foglaltak hitelt érdemlő alátámasztása esetén a helyesbítést Adatkezelő haladéktalanul végrehajtja, és erről érintettet tájékoztatja.

Törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha:

- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat Adatkezelő gyűjtötte

- visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja

- tiltakozik az adatainak kezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre

- a személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezelte.

A szerződés tartama alatt, amennyiben az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése illetve jogi kötelezettség, az érintett nem kérheti adatai törlését.

Az adatok korlátozásához való jog

Az adatok korlátozásának kérésére a következő esetekben kerülhet sor:

- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

- Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett kérheti, hogy a rá vonatkozó, Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Kérésének, személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása és személyének beazonosítását követően, 25 napon belül eleget tesz Adatkezelő. Egy naptári éven belüli ismételt, vagy visszaélésszerű joggyakorlásnak minősülő kérelmek teljesítését azonban jogosult megtagadni az Adatkezelő, vagy kérelmének indokoltsága esetén az adminisztratív költségek megtérítését feltételül szabni annak teljesítéséhez.

Tiltakozáshoz való jog

Az érintett tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen (i) ha a személyes adatok kezelése kizárólag Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges; (ii) ha az adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás; vagy (iii) ha az adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor.

A tiltakozás jogszerűségét Adatkezelő megvizsgálja, és ha a tiltakozás megalapozott, a kezelt személyes adatok zárolása mellett az adatkezelés megszüntetésre kerül, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről Adatkezelő értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatok korábban továbbításra kerültek.

Eljárási szabályok

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 25 napon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Jogorvoslati lehetőségek

Panasz az Adatkezelőnél

Amennyiben úgy véli, hogy Adatkezelő nem tartja be, vagy megsérti a vonatkozó jogszabályi előírásokat, vagy az Adatvédelmi Tájékoztatóban vállalt kötelezettségeket, úgy azt jelezheti Adatkezelő alábbi elérhetőségein:

Csehné Csiszér Réka Katalin e.v.

Levelezési cím: 2310 Szigetszentmiklós, Aradi utca 21/A

Mobiltelefonszám: +3630 253 8174

Adatkezelő az érintett panaszára soron kívül, de legkésőbb 25 napon belül írásban válaszol és a panaszólt tevékenységet indokoltság esetén orvosolja.

Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén Adatkezelő ellen (az érintett választása szerint Adatkezelő székhelye vagy az érintett lakóhelye szerint illetékes) bírósághoz fordulhat

Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Kapcsolat

  • 2310 Szigetszentmiklós Aradi utca 21a
  • +36 30 253 8174
  • info@lipovitaminok.hu

Hírlevél

Viltor - webáruház készítés és bérlés

A weboldal sütiket (cookie) használ az alapvető működés, valamint a jobb felhasználói élmény eléréséhez. Az oldal használatával elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket, valamint az Adatvédelmi tájékoztatót. A süti beállítások igény esetén bármikor megváltoztathatók a böngésző beállításaiban.